Archive of ‘learning’ category

instruments and methods for formative assessment

********* reserve space: register here |  запазете си място: регистрирайте се тук *********

Open Discussion: Instruments and Methods for Formative Assessment: by invitation of teachers from Plovdiv region |  Тема: Инструменти и методи за актуални училищни занятия

Where | Къде: СУ „Димитър Матевски“  https://goo.gl/maps/rojNjE3dk4s and online ( виртуално)
When | Кога: 2. май, 2018, 14 часа |  May 2, 2018, 2PM local time (Bulgaria)
Who | Кой: преподаватели и педагози  |  teachers and faculty
How | Как: използвайте “обратна връзка” за споделяне на вашите идеи  | use the following hashtag for backchanneling #BGtechEd

short link: http://bit.ly/teachassess

open URL on cell phone

qr code formative assessment event

Live stream:
https://www.facebook.com/InforMediaServices/
and recording available
(предаване на живо и запис)

 1. Intro | Представяне – 5мин.
  Who are we (please share short intro about your professional interests) | Кои сме ние: споделете накратко професионалните си интереси (използвайте “comment” section под този блог)
  http://web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/faculty/
 2. Plan | Защо сме се събрали? Представяне на плана. – 5-10мин.
  http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/15/ed-leadership-and-edtech/
  Edtch why | защо учебни технологии? how to choose edtech | как избираме технологии? who chooses/decided | кой решава кои технологии?
  http://blog.stcloudstate.edu/ims/2016/02/09/collaborative-tools/
  virtual collaborative board | да се срещнем тук: https://www.notebookcast.com/en/board/showboard/fw56dmgj/
 3. Reality Check (before we do tech) | минута за откровение (преди да започнем с технологии):
  who is our audience | кого учим/обучаваме?
  http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/21/in-memoriam-avicii/
  http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/17/edtech-implementation-fails/
  why technology application fails | защо се проваля използването на технологии в обучението?
  Understanding Purpose | какъв е смисълът
  Insufficient Modeling of Best Practices | недостатъчен или несподелен опит
  Bad First Impressions | лоши първи впечатления
  Real-World Usability Challenges | ежедневни проблеми
  The Right Data to Track Progress | кои данни определят успеха
  Share your thoughts for the fails | Сподели твоите мисли за провала

Тема1. Сравняване на Kahoot, Edpuzzle и Apester –  1-1, 1/2 час продължителност
Topic 1: A comparison of Kahoot, Apester and EdPuzzle

definitions | термини : BYOD (BYOx), flipped classroom, formative assessment (vs summative assessment)

Kahoot (https://kahoot.it/) – 10 мин.
 kahoot
 • Дискусия, относно методиката на използване. Споделяне на опит кога и как го използват колегите от България и САЩ (други страни?).
  Short demonstration and discussion regarding methodology of use. Sharing experience of use.
 • https://kahoot.it/challenge/0334020  PIN 0334020
  (Remind. Google Classroom for more info here: http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/17/kahoot-and-remind/)
Apester (https://apester.com/ )– 10-15мин.
 apester
  • Представяне | short demonstration
  • Споделяне на опит | ideas and experience exchange.
   Comparison to other tools (e.g. flipped classroom advantage to Kahoot; difference from EdPuzzle, similarities to EdPuzzle) | съпоставяне с други инструменти: например, обърната класна стая – предимство пред Кахут; разлики и прилики с ЕдПъзил и тн)

Edpuzzle (https://edpuzzle.com )– 10 – 15мин.
 edpuzzle
  • Представяне | short demonstration
  • Edpuzzle виртуална класна стая | interactive virtual classroom
  • Създаване на акаунт | account creation and building of learning objects
   Comparison to other tools (e.g. flipped classroom advantage to Kahoot; difference from EdPuzzle, similarities to EdPuzzle) | съпоставяне с други инструменти: например, обърната класна стая – предимство пред Кахут; разлики и прилики с Еиптстър и тн)

https://edpuzzle.com/assignments/5ad4cad48f4df34107c58bd0/watch

Тема 2. Виртуална реалност в учебния процес – теория и практика-  1-1, 1/2 час продължителност
Topic 2. Virtual reality in teaching and learning – theory and hands-on

When a student is brilliant on the street corner but falling asleep in class, something is wrong with the schooling system
Ако учащ се е страхотен на ъгъла на улицата, но се проваля или заспива в клас, тогава нещо е грешно с учебната система
http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/17/education-teched-frenemies/

 1. Кратък теоретичен преглед на видео 360 – 10 мин

https://www.linkedin.com/groups/2811/2811-6391674579739303939

Definitions for VR/AR/MR | дефиниции на:  виртуална реалност; разширена реалност; смесена реалност
http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/03/21/t4tl-games-and-vr-library/

 1. Практически опит с видео 360 – 25 – 30 мин
 • Заснемане с камера
 • Редактиране на заснетия материал и възможности за интерактивност
 1. Дискусия относно методиката на приложение в учебния процес
 2. По избор – разговор с Марк Гил от Щатския университет Сейнт Клауд и демонстрация на виртуална реалност в учебния процес – 10-15 мин
 3. По избор –
  1. gaming and gamification and the role of VR and V360
   http://web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/bi/
  2. digital storytelling and the role of VR and V360 | цифрово разказване и ролята на ВР и В360: http://web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/lib490/
   Дискусии в тази ФБ група | Discussions welcome here: https://www.facebook.com/groups/SCSUDigitalStorytelling/

#3 from the following blog entry: http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/17/practical-about-vr-and-ar-in-schools/ (go beyond storytelling)

++++++++++++++

Additional Information |  Дпълнителна литература/информация

http://blog.stcloudstate.edu/ims/2016/02/22/formative-assessment-ideas/

Formative Assessment Tools:  http://blog.stcloudstate.edu/ims/2016/01/13/formative-assessment-tools/

http://blog.stcloudstate.edu/ims/2014/12/09/formative-assessment/

Embedded Librarian and Gamification in Libraries

***** reserve space: register here | запазете си място: регистрирайте се тук *****

Open Discussion: Embedded Librarian and Gamification in Libraries

by invitation of New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria: https://www.nbu.bg/en
May 14, 9-11AM, New Bulgarian University.

short link: http://bit.ly/embed18

Live stream: https://www.facebook.com/InforMediaServices/ and recording available (предаване на живо и запис)

 

 qr code NBU

 

 

 

Live stream:
https://www.facebook.com/InforMediaServices/
and recording available
(предаване на живо и запис)

backchanneling: @scsutechinstruct ##NBUembed

Семинар „Embedded“ библиотекари и геймификация в библиотеките:
Съвременни американски практики“, 14 май 2018 г., 9.00 ч.-11.00 ч.,

Preliminary Information and Literature. Please do not hesitate to share in the comments section your ideas, suggestions and questions
предварителна информация и литература по дискусията. Не се колебайте да споделите мнения, препоръки и въпроси в “Comment” секцията:

http://blog.stcloudstate.edu/ims/2017/10/03/embedded-librarianship-in-online-courses/

http://blog.stcloudstate.edu/ims/2017/08/24/embedded-librarian-qualifications/

http://blog.stcloudstate.edu/ims/2015/05/04/lms-and-embedded-librarianship/

“Embedded librarianship” also mentioned in:

http://blog.stcloudstate.edu/ims/2015/05/27/handbook-of-mobile-learning/

http://blog.stcloudstate.edu/ims/2016/08/18/digital-humanities-and-libraries/

Gaming and Gamification and Education:

http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/18/engage-with-dungeons-and-dragons/

http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=iste+standards

++++++++++++++++
For more information and for backchanneling please use the following social media
за повече въпроси и информация, както и за споделяне на вашите идеи и мисли използвайте следните канали / социални медии:

Facebook:

#pm Open Discussion #EmbeddedLibrarian and #gamification in #libraries – May 14, 2018, 9AM Eastern European time….

Posted by InforMedia Services on Thursday, April 12, 2018

Twitter:

https://twitter.com/SCSUtechinstruc/status/984437858244145152

LinkedIn discussion on VR/AR
https://www.linkedin.com/groups/2811/2811-6391674579739303939

++++++++++++
even more info

The embedded librarian from doberhelman

The Embedded Librarian: Using Technology in Service Delivery from Pavlinka Kovatcheva

Embedded Librarian-ALA 2011 from Info_Witch

Toward a Sustainable Embedded Librarian Program from Robin M. Ashford, MSLIS

The Embedded Librarian: Integrating Library Resources into Course Management Systems from Emily Daly

Embedded Librarian in Higher Education from Shahril Effendi

Ilago 2016 presentation: Next Steps in Embedded Librarian Instructional Design from Dawn Lowe-Wincentsen

meditative practices help the body

Harvard Study: Clearing Your Mind Affects Your Genes And Can Lower Your Blood Pressure

new study indicates that people who meditated over an eight-week period had a striking change in the expression of 172 genes that regulate inflammation, circadian rhythms and glucose metabolism. And that, in turn, was linked to a meaningful decrease in their blood pressure.

“This is a major step to overcome the innate bias that has developed in medicine over the last hundred years or so,” says Dr. Herbert Benson, who started promoting what he called “the relaxation response” more than four decades ago. “Going back to penicillin in the 1920s, we have been inexorably dependent on medication, surgery and procedures.”

His goal is to establish the relaxation response and other techniques that calm the brain — yoga, t’ai chi, breathing exercises, repetitive prayer and other meditative practices — as a “third leg” of medical treatment, along with medication and surgical procedures.

Previous studies of other diseases, such as inflammatory bowel disease and rheumatoid arthritis, have suggested improvement after meditation. But, “this is the first study where we have a nice, clean, clinical read-out,” says Towia Libermann,
 +++++++++++
more on meditation in this IMS blog
http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=meditation
more on mindfulness in this IMS blgo
http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=mindfulness

parents wary of VR

Your kids and virtual reality: What parents should know

also in : https://usa-businessnews.com/2018/04/04/your-kids-and-virtual-reality-what-parents-should-know/
A whopping 60 percent of parents are worried about the VR’s health effects, according to a new study from Common Sense Media, while others hope the emerging technology will have profound educational benefits because of its highly-engaging nature.
Jim Steyer, founder of Common Sense Media https://www.commonsense.org/education/
Stanford researchers partnered with Common Sense Media, which has done extensive research on children’s media use, to examine the impact of VR on children. Their report includes a national survey of 12,148 adults, 3,613 of whom were parents.
the study notes that 21 percent of households with children already have a VR device and 13 percent are planning to get one, Common Sense found that many parents are scared of exposing their children to such intense experiences.
Bailenson, founder of Stanford’s Virtual Human Interaction Lab, acknowledged the long term effects of VR on developing brains remain unknown. But short term impacts can include dizziness, headache and eye strain.  https://vhil.stanford.edu/projects/
My note: more on VR and empathy in this IMS blog entry: http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=virtual+reality+empathy
While 62 percent of parents surveyed believe that VR can provide educational experiences, only 22 percent reported their child actually used VR for learning. The vast majority play games.

VR also has the potential to encourage empathy among small children, experts say, because it builds bonds with virtual characters and settings, though parents surveyed by Common Sense remain skeptical.  

 

+++++++++++++++
more on VR in education in this IMS blog
http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=virtual+reality+education

storytelling AR and VR tools

Unleash the Power of Storytelling With These New AR and VR Tools

By Jaime Donally (Columnist)     Apr 4, 2018

Teachers can bring VR stories into the classroom in many different ways for meaningful learning experiences. Imagine a scavenger hunt where students narrate a story based on what they find. Or consider using objects they see to identify vocabulary words or recognize letters. Students should have purpose in their viewing and it should directly connect to standards.

Starting with virtual reality, stories in apps such as Google Spotlight Storiesand YouTube 360 videos have been popular from the start.

Similar to the new movie, Ready Player One, they provide an intense experience where the viewer feels like they are in the center of the story.

Using a mobile device or tablet, the student can start the story and look around the scene based on their interest, rather than the cameras focus. New apps such as Baobab VR have continued to appear with more interactions and engagement.

A creative way to have your students create their own virtual stories is using the app Roundme. Upload your 360 image and add directional sound, links and content. Upload portals to walk the viewer into multiple scenes and then easily share the stories by link to the story.

Newer augmented reality apps that work with ARKit have taken another approach to storytelling.  Augmented Stories and My Hungry Caterpillar.Qurious, a company that is working on a release blending gaming, making and storytelling in one app.

Storyfab, turns our students into the directors of the show

A new AR book, SpyQuest, has moved the immersive experience a big step forward as it helps define the story by bringing the images to life. Through the camera lens on a device, the stories make students the agents in an adventure into the world of espionage. The augmented reality experiences on the images use the accompanying app to scan the scene and provide further insight into the story.

+++++++++++++
more on storytelling in this IMS blog
http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=digital+storytelling

more on VR and storytelling in this IMS blog
http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=virtual+reality+storytelling

 

learning styles debunked

“Another nail in the coffin for learning styles” – students did not benefit from studying according to their supposed learning style

EDUCATIONAL

Christian Jarrett https://digest.bps.org.uk/2018/04/03/another-nail-in-the-coffin-for-learning-styles-students-did-not-benefit-from-studying-according-to-their-supposed-learning-style/

My note: Thank you Michael Pickle for the FB post: https://www.facebook.com/groups/177622448929227/permalink/1894771380547650/

Venn Diagram

The idea that we learn better when taught via our preferred modality or “learning style” – such as visually, orally, or by doing – is not supported by evidence. Nonetheless the concept remains hugely popular, no doubt in part because learning via our preferred style can lead us to feel like we’ve learned more, even though we haven’t.

For a new paper in Anatomical Sciences Education, a pair of researchers at Indiana University School of Medicine have conducted just such an investigation with hundreds of undergrads. Once again however the findings do not support the learning styles concept, reinforcing its reputation among mainstream psychologists as little more than a myth.

one of the most popular online learning styles surveys, the VARK. Taken by millions of people worldwide, the VARK categorises students according to how much they prefer to learn visually, via auditory information, through reading and writing, or through kinaesthetics (by doing or by practical example).

Husmann and O’Loughlin don’t pull any punches in their conclusion. Their findings, they write – especially when considered in the context of past research – “provide strong evidence that instructors and students should not be promoting the concept of learning styles for studying and/or for teaching interventions. Thus, the adage of ‘I can’t learn subject X because I am a visual learner’ should be put to rest once and for all.”

++++++++++++
more on learning styles in this IMS blog
http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=learning+styles

1 2 3 4 124